Asociace laboratoří QualityLab byla založena roku 2011 za účelem společného prosazování a ochrany zájmů členských laboratoří, zejména pak při vyjednávání podmínek v sektoru laboratorního komplementu v rámci Dohodovacích řízení o úhradách se zdravotními pojišťovnami.  K 1.4.2018 došlo ke změně právní formy ze zájmového sdružení právnických osob na spolek (z.s.), který lépe odpovídá povaze vztahu jednotlivých členů. V současnosti sdružuje Asociace laboratoří QualityLab z.s. poskytovatele laboratorních zdravotních služeb, jejichž objem poskytované laboratorní péče dohromady tvoří více než 50% trhu ambulantních laboratorních služeb v České republice.  

 

Cíle a vize Asociace laboratoří QualityLab jsou:

Kvalitní a dostupná laboratorní péče
Poskytování laboratorní péče v souladu s moderními principy a doporučeními odborných společností s plnou dostupností všem pacientům v ČR. Velký důraz při poskytování péče klademe na její kvalitu a efektivitu. Jedním z hlavních prostředků pro zajištění vysoké míry efektivity, zlepšení organizace a komunikace mezi jednotlivými účastníky vidíme v maximální podpoře digitalizace českého zdravotnictví.

Transparentní a jednoduchý systém veřejného zdravotního pojištění v ČR (v.z.p.)
Jsme zastánci otevřeného a pluralitního fungování systému veřejného zdravotního pojištění v České republice postaveném na logických principech a pokud možno co nejméně komplikovaných legislativních podmínkách. Podporujeme rozšíření možností pro získávání finančních zdrojů v českém zdravotnictví a model vícezdrojového financování zdravotní péče v České republice.

Odpovídající ohodnocení laboratorních zdravotních služeb v systému v.z.p.

V souladu s rozvojem laboratorní diagnostiky prosazujeme i odpovídající ohodnocení pro poskytovatele laboratorní péče. Zasazujeme se zejména o:

  • zakomponování ukazatelů kvality do plateb ze strany zdravotních pojišťoven s diverzifikací výše úhrad dle dosažené úrovně kvality
  • při meziročním porovnávání údajů za účelem výpočtu úhrad chceme prosadit porovnávání objemu poskytnutých služeb na základě bodové produkce (obdobně jako je tomu u radiodiagnostiky), tj. dle skutečně realizovaných objemů poskytnuté péče, aby základem byl vždy objem produkce vyjádřený v bodech v příslušné smluvní hodnotě za bod. Porovnávání na základě úhrad předchozích let (hodnota PURO), jak je tomu v případě laboratorní péče již od roku 2015, vede de facto k zakonzervování výše plateb z referenčních období a neumožňuje reagovat na vývoj v jednotlivých odbornostech laboratorní péče
  • sjednocení způsobu úhrad laboratorní péče u lůžkových a ambulantních poskytovatelů
  • komplexní kultivace seznamu zdravotních výkonů v laboratorních odbornostech. Ve spolupráci s odbornými společnostmi je cílem kultivace zpřesnění a jednoznačné vymezení výkonů z pohledu jejich přiřazení k vyšetřovacím metodám tak, aby nedocházelo ke korekcím ze strany zdravotních pojišťoven. V rámci kultivace by také mělo dojít k aktualizaci vstupů určujících výslednou bodovou hodnotu výkonů (například ceny práce apod.)


Posílení role a odpovědnosti občanů ČR ve zdravotním systému
Podporujeme zájem lidí o vlastní zdraví s důrazem na prevenci a včasnou diagnostiku. V tomto kontextu chceme zesílit komunikaci ze strany laboratoří směrem k veřejnosti, tak aby pacienti začali vnímat nezastupitelnou roli laboratoří při kvalitní a včasné diagnostice v českém zdravotnictví. Pro splnění tohoto cíle bude vybudován web, který bude populárně-naučnou formou informovat o nutnosti prevence (průvodce prevencemi v každém věku). Do budoucna podporujeme i možnost výběru vlastního pojištění v podobě individuálních pojistných plánů pro občany ČR (snížení pojistného při absolvování předepsaných prevencí) nebo možnosti připojištění.